Promocja Axence nVision „Bezpieczna Paczka”

Polecane produkty

Axence nVision

Monitorowanie sieci i zarządzanie zasobami IT
Monitorowanie i wizualizacja sieci
Audyt sprzętu i oprogramowania
Monitorowanie użytkowników
Ochrona danych przed wyciekiem
Zobacz więcej »

HWGroup

Monitorowanie warunków środowiska w pomieszczeniach IT
Czujniki temperatury
Czujniki wilgotności
Czujniki zalania
Czujniki dymu
Zobacz więcej»

Netasq

Kompleksowe zabezpieczenie sieci firmowej
Firewall
Antywirus i Antyspam
IPS (Intrusion Prevention System)
VPN (Virtual Private Network
Audyt podatności
Zobacz więcej»

Securedoc

Pełne bezpieczeństwo danych
Szyfrowanie danych i dysków

Szyfrowanie pamięci USB
Szyfrowanie nośników CD/DVD
Centralne zarządzanie w firmie
Zobacz więcej»

Przygotuj swoją firmę na RODO z Axence nVision®, wybierając jeden z trzech wygodnych pakietów:

STANDARD
 • licencja na stanowisk 30
 • + darmowy upgrade do nowej wersji Axence nVision® 10
 • wszystkie moduły
 • tylko 4 700 PLN netto
 • -20% od ceny regularnej
OPTIMUM
 • licencja na stanowisk 50
 • + darmowy upgrade do nowej wersji Axence nVision® 10
 • wszystkie moduły
 • tylko 7 200 PLN netto
 • -25% od ceny regularnej
BUSINESS
 • licencja na stanowisk 100
 • + darmowy upgrade do nowej wersji Axence nVision® 10
 • wszystkie moduły
 • tylko 12 600 PLN netto
 • -30% od ceny regularnej

Dowiedz się więcej o korzyściach biznesowych z wdrożenia Axence nVision®.
Sprawdź jak Axence nVision® pomoże Ci w spełnieniu wymogów RODO.

Kupując licencję na oprogramowanie Axence nVision® w promocji „Bezpieczna Paczka” zyskasz nie tylko atrakcyjny rabat, ale również możliwość bezpłatnego upgrade’u do nowej wersji programu Axence nVision® 10, której premiera już w kwietniu.

Axence nVision® 10 wprowadza rewolucyjne zmiany w oprogramowaniu, które pomogą zapewnić jeszcze większe bezpieczeństwo danych w Waszych firmach. Najnowsza wersja naszego oprogramowania w całości została zaprojektowana z dużą dbałością o bezpieczeństwo, zwłaszcza jeśli chodzi o gromadzenie danych osobowych.

 W nowej wersji między innymi:

 • do struktury programu został wprowadzony obiekt, którym jest użytkownik, dzięki czemu wszystkie dostępy, uprawnienia, polityka aplikacji i stron podążają automatycznie za pracownikiem, bez względu na to na jakim komputerze się zaloguje,
 • dane osobowe zostały odseparowane od informacji o konfiguracji urządzenia,
 • możliwe będzie skuteczne i pełne usuwanie wszelkich danych dotyczących danego pracownika (niezależnie od hostów) w tym realizację prawa właściciela danych do „bycia zapomnianym”,
 • wszystkie połączenia między agentami, serwerem i konsolą oraz dostęp przez przeglądarkę zostały objęte pełnym szyfrowaniem SSL/TLS,
 • tylko wybrani administratorzy oraz określone grupy pracowników będą miały dostęp do danych osobowych i danych z monitoringu,
 • możliwe będzie precyzyjne zdefiniowanie zakresu przetwarzanych danych (aby wypełnić wymóg RODO dotyczący minimalizacji danych).

Regulamin oferty promocyjnej „Bezpieczna Paczka”:

 1. Organizatorem niniejszej promocji jest Axence sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, ul. Na Zjeździe 11, 30-527 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000314005, NIP 6751399589, REGON 120773290 (dalej zwana Axence).
 2. Uczestnikiem promocji może być osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą.
 3. Uczestnikiem promocji może być zarówno Klient końcowy, jak i Partner, w tym Partner będący resellerem.
 4. Skorzystanie z oferty promocyjnej oznacza akceptację jej regulaminu.
 5. Czas trwania oferty promocyjnej: 6.03-10.04.2018 r.
 6. Oferta dotyczy zakupu nowej licencji na oprogramowanie Axence nVision® w następujących konfiguracjach:
  1. 30 Agentów, wszystkie moduły funkcjonalne,
  2. 50 Agentów, wszystkie moduły funkcjonalne,
  3. 100 Agentów, wszystkie moduły funkcjonalne.
 7. Cena pakietu a) w ofercie specjalnej wynosi 4 700 PLN netto.
 8. Cena pakietu b) w ofercie specjalnej wynosi 7 200 PLN netto.
 9. Cena pakietu c) w ofercie specjalnej wynosi 12 600 PLN netto.
 10. Oferty na pakiety a), b) i c) nie łączą się z innymi rabatami, za wyjątkiem rabatów resellerskich, przyznanych Partnerom i związanych z posiadaniem statusu Partnera.
 11. Oferty na rozszerzenie ilościowe w zakresie innym, niż opisany w niniejszym regulaminie, będą liczone w następujący sposób: cena za pakiet opisany w lit. a), b) lub c) niniejszego regulaminu + cena za standardowe rozszerzenie ilościowe w wysokości wynikającej z aktualnie obowiązującego cennika Axence. W takim wariancie do rozszerzeń wykraczających poza zakres pakietu a), b) lub pakietu c) stosuje się wszystkie rabaty na rozszerzenie zgodnie z aktualnym cennikiem Axence.
 12. Każdy Klient może jednorazowo skorzystać z oferty w trakcie jej trwania.
 13. Każdy Partner może skorzystać z oferty wielokrotnie, z zastrzeżeniem, że w wyniku odsprzedaży oprogramowania do Klienta końcowego każdy Klient końcowy nie będzie korzystać z oferty więcej niż jeden raz.
 14. Klienci mogą skorzystać z oferty, dokonując zakupu bezpośrednio w Axence, jak i za pośrednictwem autoryzowanych Partnerów Axence. Lista autoryzowanych Partnerów Axence jest dostępna pod adresem http://axence.net/pl/partnerzy-axence.
 15. Warunki niniejszej promocji obowiązują do dnia 10.04.2018 r. Dla skutecznego skorzystania z niniejszej promocji, w tym zachowania promocyjnych warunków cenowych, niezbędne jest złożenie zamówienia (w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej) nie później niż do dnia 10.04.2018 r.
 16. W sprawach nieuregulowanych niniejszą promocją zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe w związku z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Axence.
 17. Axence zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu promocji z ważnych przyczyn, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych. Zmiana będzie każdorazowo ogłaszana na stronie internetowej Axence.

Kategorie: Aktualności