Promocja Axence nVision

Polecane produkty

Axence nVision

Monitorowanie sieci i zarządzanie zasobami IT
Monitorowanie i wizualizacja sieci
Audyt sprzętu i oprogramowania
Monitorowanie użytkowników
Ochrona danych przed wyciekiem
Zobacz więcej »

HWGroup

Monitorowanie warunków środowiska w pomieszczeniach IT
Czujniki temperatury
Czujniki wilgotności
Czujniki zalania
Czujniki dymu
Zobacz więcej»

Netasq

Kompleksowe zabezpieczenie sieci firmowej
Firewall
Antywirus i Antyspam
IPS (Intrusion Prevention System)
VPN (Virtual Private Network
Audyt podatności
Zobacz więcej»

Securedoc

Pełne bezpieczeństwo danych
Szyfrowanie danych i dysków

Szyfrowanie pamięci USB
Szyfrowanie nośników CD/DVD
Centralne zarządzanie w firmie
Zobacz więcej»

Podejmij wyzwanie Axence na 2019 rok

ZREALIZUJ NOWOROCZNE POSTANOWIENIE I ZYSKAJ:

 • super rabaty do 25% extra
 • voucher do 300 zł na sportowe zakupy!

Oferta dotyczy jednorazowego zakupu wyłącznie nowej licencji na oprogramowanie Axence nVision® z dodatkowym rabatem naliczanym po uwzględnieniu obowiązującego rabatu modułowego.

OSZCZĘDŹ

ZYSKAJ SPORT BENEFIT

Poznaj Axence nVision 10.3

Moduł Network

 • -Diagnostyka urządzeń w sieci
 • -Monitoring Data Center
 • -Kontrola nad wydajnością procesów

Moduł Inventory

 • -Pełna lista zainstalowanych programów
 • -Kontrola nad nieużywanymi licencjami
 • -Audyt z aplikacji mobilnej

Moduł Users

 • -Monitorowanie wykonywanej pracy
 • -Kontrola dostępów do aplikacji
 • -Blokowanie niebezpiecznych stron

Moduł Dataguard

 • -Blokada urządzeń przenośnych
 • -Zabezpieczenie przed wirusami z dysków zewnętrznych
 • -Alarmy o podłączanych urządzeniach

Moduł Helpdesk

 • -Zdalna pomoc techniczna
 • -Oszczędność czasu działu IT
 • -Baza wiedzy dla użytkowników sieci
 

Dlaczego Axence?

700 000+
wdrożeń nVison

3000+
stałych klientów

175
krajów zasięgu

13+
lat na rynku

Regulamin oferty promocyjnej „Podejmij wyzwanie Axence”

 1. Organizatorem niniejszej promocji jest Axence sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, ul. Na Zjeździe 11, 30-527 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000314005, NIP 6751399589, REGON 120773290 (dalej zwana Axence).
 2. Uczestnikiem promocji może być osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą. Skorzystanie z oferty promocyjnej oznacza akceptację jej regulaminu.
 3. Czas trwania oferty promocyjnej: 9.01-28.02.2019 r.
 4. Oferta dotyczy jednorazowego zakupu wyłącznie nowej licencji na oprogramowanie Axence nVision® z dodatkowym rabatem naliczanym po uwzględnieniu obowiązującego rabatu modułowego:
  • dodatkowe 5% w przypadku zakupu 1 modułu,
  • dodatkowe 10% w przypadku zakupu 2 modułów,
  • dodatkowe 15% w przypadku zakupu 3 modułów,
  • dodatkowe 25% w przypadku zakupu 4 modułów.
 5. Oferty na powyższe pakiety nie łączą się z innymi rabatami, za wyjątkiem rabatu modułowego oraz rabatów resellerskich, przyznanych Partnerom i związanych z posiadaniem statusu Partnera.
 6. Promocją objęte są jedynie licencje powyżej 30 agentów.
 7. Osoba reprezentująca nabywcę nowej licencji Axence nVision, która wypełniła formularz na stronie https://axence.net/podejmij-wyzwanie/ otrzymuje prawo do jednorazowego otrzymania Prezentu w postaci voucheru o określonej w regulaminie wartości na zakupy w sieci sklepów sportowych “Decathlon”. Voucher można zrealizować w sklepach stacjonarnych oraz na stronie decathlon.pl.Vouchery zakupowe są przyznawane w zależności o wartości zakupionej licencji
  • dla zamówień od 30 do 50 agentów – 50 zł brutto,
  • dla zamówień od 51 do 100 agentów – 100 zł brutto,
  • dla zamówień od 101 do 200 agentów – 200 zł brutto,
  • dla zamówień powyżej 200 agentów – 300 zł brutto.
 8. Osoba reprezentująca nabywcę, o której mowa powyżej musi być pełnoletnią osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, zatrudnioną przez bądź współpracującą na jakiejkolwiek podstawie prawnej z podmiotem nabywającym licencje nVision. Przesłanki uprawniające do wzięcia udziału w Promocji mogą być weryfikowane przez Axence drogą elektroniczną lub telefoniczną do dnia wydania Prezentu.
 9. Prezent otrzymuje osoba reprezentująca nabywcę licencji nVision, której dane zostały zamieszczone w formularzu kontaktowym na stronie www.axence.net/podejmij-wyzwanie (pole: Imię i Nazwisko). Firma, która zostanie podana w formularzu na stronie www.axence.net/podejmij-wyzwanie/ (pole: Nazwa Firmy) powinna być tożsama z firmą występującą na zamówieniu oraz fakturze VAT.
 10. Osoba uprawniona do otrzymania Prezentu ma prawo do zrzeczenia się Prezentu. Uczestnikom nie przysługuje prawo do zamiany Prezentu na inne świadczenie, bądź równowartość pieniężną.
 11. Przeniesienie prawa do otrzymania Prezentu na inną osobę może nastąpić jedynie w przypadku ustania stosunku pracy/współpracy pomiędzy osobą reprezentującą Uczestnika a Firmą nabywającą licencje.
 12. Osoby uprawnione otrzymają Prezenty w terminie do 25 dni po dacie zakończenia Promocji, pod warunkiem, że nabywca licencji uiści w całości należność z tytułu faktury VAT za oprogramowanie Axence nVision®. Jeśli płatność nie zostanie uregulowana do tego czasu, termin otrzymania Prezentu może ulec analogicznemu opóźnieniu. Jeżeli nabywca licencji nie uiści należności z tytułu faktury VAT do dnia 14.03.2019 r. lub wybierze płatność ratalną równocześnie traci prawo otrzymania Prezentu. W przypadku wyjątkowej sytuacji wycofania ze sprzedaży Prezentów zostanie wybrany substytut o analogicznej wartości i podobnym przeznaczeniu.
 13. Każdy podmiot może jednorazowo skorzystać z oferty w trakcie jej trwania.
 14. Każdy Partner może skorzystać z oferty wielokrotnie, z zastrzeżeniem, że w wyniku odsprzedaży oprogramowania do Klienta końcowego każdy Klient końcowy nie będzie korzystać z oferty więcej niż jeden raz.
 15. Klienci mogą skorzystać z oferty, dokonując zakupu bezpośrednio w Axence, jak i za pośrednictwem autoryzowanych Partnerów Axence. Lista autoryzowanych Partnerów Axence jest dostępna pod adresem http://axence.net/pl/partnerzy-axence.
 16. Warunki niniejszej promocji obowiązują do dnia 28.02.2019 r. Dla skutecznego skorzystania z niniejszej promocji, w tym zachowania promocyjnych warunków cenowych, niezbędne jest złożenie zamówienia (w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej) nie później niż do dnia 28.02.2019 r.
 17. W sprawach nieuregulowanych niniejszą promocją zastosowanie mają odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego. Wszelkie spory wynikłe w związku z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Axence.
 18. Axence zastrzega sobie prawo zmiany postanowień niniejszego regulaminu promocji z ważnych przyczyn, w szczególności z przyczyn techniczno-organizacyjnych. Zmiana będzie każdorazowo ogłaszana na stronie internetowej Axence.
 19. Dane osobowe osób reprezentujących Uczestników Promocji wykorzystywane są wyłącznie do celów związanych z obsługą zgłoszenia i z przeprowadzeniem niniejszej Promocji. Wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych odbędzie się zgodnie z ustawią z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. z dnia 13 czerwca 2016 r. Dz. U. z 2016 r. poz. 922). Administratorem danych osobowych jest Axence sp. z o. o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, ul. Na Zjeździe 11, 30-527 Kraków
 20. Podanie danych osobowych i wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia udział w Promocji. Każda osoba wypełniająca formularz zgłoszeniowy posiada prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania, jak również usunięcia zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie. We wszelkich kwestiach dotyczących ochrony danych skontaktuj się z nami pisząc na adres Spółki lub na adres mailowy: dane.osobowe@axence.net.
 

 

Kategorie: Aktualności